Privacy policy

PRIVACY POLICY

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką”) Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: https://www.centrum-parkietowe.pl/sklep/ (zwany dalej: „Sklepem Internetowym") ma charakter informacyjny i określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
Polityka pełni rolę klauzuli informacyjnej dla Użytkownika Sklepu między innymi o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane. Z tego powodu Użytkownik Sklepu przed złożeniem zamówienia potwierdza zapoznanie się z niniejszą Polityką poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka aktywnego formularza.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest przedsiębiorca Daniel Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Centrum Parkietowe NOWAK”, adres wykonywania działalności: ul. 11 Listopada 32, 43-229 Ćwiklice, NIP: 6381027311, REGON: 272927690, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd (Burmistrza) Miasta Pszczyna; kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: biuro@centrum-parkietowe.pl lub numerem telefonu: tel. (32) 211-22-88. - zwany dalej "Administratorem".
W przypadku wyraźnego wyrażenia odrębnej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak "cookies", mogą być również podmioty przetwarzające.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach "cookies" podczas samego korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, tabletach etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego spersonalizowanych potrzeb. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Sklep Internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki "cookies":

 1. Cookies trwałe- pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 2. Cookies tymczasowe- pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Pliki „cookies”wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej np. Google Analytics podlegają ich własnej polityce prywatności.

Używane przez Sklep internetowy „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie ze strony Sklepu, np. poprzez „zapamiętanie” podanych wcześniej informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich podawać ponownie. Stosowane są również ciasteczka pozwalające na dostosowanie do preferencji użytkownika treści prezentowanych w Internecie (np. reklamy). W każdej chwili użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów radzimy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem.
Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwany "RODO" lub „Rozporządzeniem”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator oświadcza, że stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Administrator podczas dokonywania zakupów lub procesu rejestracji w Sklepie Internetowym będzie zbierał następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 3. adres dostarczenia towaru, jeżeli jest inny niż adres określony w punkcie 2,
 4. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 5. numer telefonu.

Podanie danych osobowych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności sklepu, na przykład do złożenia zamówienia i zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży (w tym dokonania i zaksięgowania zapłaty za towar, z uwzględnieniem opcji płatności elektronicznych), rejestracji konta użytkownika lub skorzystania z formularzy dostępnych na Sklepie Internetowym.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich - stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu Internetowego w celu ochrony danych osobowych, w szczególności stosowanie certyfikatu SSL, zabezpieczenie serwera przez firewalle, antywirusy oraz inne oprogramowanie służące do zwiększenia bezpieczeństwa. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez użytkownika płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia po stronie podmiotu przetwarzającego.
Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli użytkownik sam nie zachowa określonych zasad bezpieczeństwa. W szczególności login i hasło do Sklepu Internetowego powinny pozostać informacjami poufnymi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim.
Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, logując się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła, które zostały wykorzystane podczas rejestracji lub zakupu na Sklepie Internetowym. W przypadku kiedy użytkownik zapomniał hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem e-mail: biuro@centrum-parkietowe.pl
Każdemu użytkownikowi przysługuje w dowolnym czasie prawo do poniżej wymienionych działań:

 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
 • dostępu do danych osobowych w tym również otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane
 • przenoszenia danych osobowych, które przekazał Administratorowi i które są przetwarzane
 • w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, np. do innego administratora
 • cofnięcia wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie
 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych, jeśli nie były one przetwarzane niezgodnie
 • z prawem.

Twoje dane osobowe w ograniczonym zakresie mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, w szczególności tym które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, m.in. dostawcom usług, firmom kurierskim, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym oraz serwisom zbierającym opinie, to jest między innymi do:

 1. ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 2. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 - podmiotu świadczącego obsługę płatności online.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnej zgody, masz prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Towarów) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych przepisów powszechnie obowiązujących, skutkujących aktualną potrzebą przetwarzania danych.
Administrator Sklepu Internetowego posiada techniczną możliwość komunikowania się z użytkownikiem na odległość np. poprzez wysłanie wiadomość e-mail.
Wszelkie informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością mogą być przesłane tylko i wyłącznie na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody, w tym po akceptacji regulaminu usługi "Newsletter". Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.
W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby
o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.
W Sklepie internetowym mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi indywidualnie dla każdej ze stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
Aktualizacja nie ma wpływu na treść informacji uprzednio przekazanej Użytkownikowi, którego dane osobowe są już przedmiotem przetwarzania.
Wszelkie pytania lub zastrzeżenia dotyczące Polityki mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@centrum-parkietowe.pl
Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 18 lipca 2023 r.
Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):
Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.